1. Świat Toyoty
  2. O Toyocie

 

REGULAMIN KONKURSU

„TOYOTA NA ŚWIĘTA”

 

 

1. Organizator i czas trwania Konkursu

1.1. Organizatorami konkursu pod nazwą: „Toyota na Święta” zwanego w niniejszym Regulaminie Konkursem, jest Toyota Bielany Nowakowski, zwany dalej Organizatorem.

1.2. Konkurs odbędzie się w dniach 03-21.12.2019r. który będzie się odbywał w miejscowości Jelenia Góra w sklepie Leroy Merlin Jelenia Góra.

1.3. Terytorium Konkursu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

2.1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: Uczestnik) może być każda osoba pełnoletnia posiadająca zdolność do czynności prawnych, dysponująca numerem PESEL, posiadająca polskie obywatelstwo lub zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca czynne PRAWO JAZDY.      

2.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zakupów w sklepie Leroy Merlin Jelenia Góra na kwotę minimum 200 zł i prawidłowe wypełnienie kuponu konkursowego na terenie sklepu Leroy Merlin oraz wrzucenie go do urny konkursowej.

2.3. Każdy Uczestnik ma prawo do jednej próby i tym samym jest uprawniony do udziału w konkursie tylko jeden raz.

2.4. Osoba, która opiszę w kuponie najbardziej kreatywną podróż na Święta otrzyma nagrodę główną jaką jest Toyota RAV4 z pełnym bakiem paliwa w dniach 24-30.12.2019r.

2.5. Zadanie dla uczestników jest koordynowane przez Organizatora.

2.6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów, przedstawiciele Organizatorów, osoby współpracujące z Organizatorami na podstawie umów cywilno – prawnych, osoby najbliższe w.w. osobom, inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone lub zostaną z niego wyeliminowane osoby, które będą pod wpływem alkoholu lub się zachowywały w sposób godzący w dobre obyczaje.

2.7. Osoba zgłaszająca udział w konkursie może zgłosić wyłącznie swój udział.

2.8. Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, iż zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

2.9. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego wizerunku w materiałach foto oraz video.   Materiały te będą wykorzystane w kanałach należących do grupy Toyota Nowakowski (Facebook, Instagram, LinkedIn,Youtube), oraz na stronie internetowej www.ToyotaNowakowski.pl jak również w pozostałych typach komunikacji na profilach w mediach społecznościowych.

 

3. Zasady ogólne Konkursu

3.1. Harmonogram

3.1.1. Konkurs odbędzie się w  dniach 03-21.12. 2019 w sklepie Leroy Merlin Jelenia Góra przy ul. Legnickiej 3, 58-500 Jelenia Góra.

3.1.2. Kupony konkursowe będzie można zgłaszać do dnia 20.12.2019r. do godziny 21:00.

3.1.3.  Nagroda w postaci Toyoty RAV4 będzie do odebrania w salonie Toyota Nowakowski w Grabarowie przy ul. Batalionów Chłopskich 1A, 58-508 Jelenia Góra w dniu 24 grudnia 2019r.

3.1.4. Za nagrodę rzeczową przewidzianą w niniejszym Regulaminie nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uprawnienie do korzystania z nagród przewidzianych w niniejszym Regulaminie jest niezbywalne.

3.1.5. Zwycięski kupon konkursowy wybierze Komisja Konkursowa w składzie:

Jarosław Kujda – Dyrektor Sklepu Leroy Merlin

Tomasz Chmielewski – Kontroler Zarządzania Sklepu

Mateusz Kowalczyk – Specjalista ds. Marketingu Toyota Nowakowski

 

3.1.4. Przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją

3.1.4.1. Konkursu odbywa się zgodnie z przepisami  Toyota Wałbrzych Nowakowski Sp. z o.o. z siedzibą: 58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21 zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000338101, NIP: 8862934489, REGON: 021074611 jest Administratorem danych osobowych zebranych w celu prowadzenia własnej bazy danych. W zakresie danych osobowych zbieranych na rzecz innych podmiotów Toyota Wałbrzych Nowakowski Sp. z o.o. pełni funkcję Procesora, tj. podejmuje działania na zasadzie powierzenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
2.         Administrator przetwarza dane osobowe Klientów  w celu realizacji usług, które pozostają  w zakresie działalności prowadzonej przez Toyota Wałbrzych Nowakowski Sp. z o.o. siedzibą w Wałbrzychu, ze szczególnym uwzględnieniem celu:
a)         realizacji umów zawieranych z Klientami w zakresie sprzedaży i serwisu oraz związanych z nimi praw wynikających z gwarancji;
b)         sporządzania i prezentacji ofert handlowych wraz z prowadzeniem działań marketingowych – w tym przedstawiania: ofert i informacji o usługach, ofert i informacji dotyczących modeli samochodów, części, akcesoriów oraz innych produktów i usług, przeprowadzania badań marketingowych oraz zbierania opinii na temat dotychczasowej współpracy, kierowania zapytań na temat usług i produktów, a także informacji o wydarzeniach i konkursach za pośrednictwem komunikacji e-mail, sms, o charakterze chatu oraz telefonicznej;
c)         wszelkiego rodzaju działalności związanej z wykonywaniem obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa.

 3.         Dane osobowe podawane są przez Klientów dobrowolnie, jednak ich podanie jest wymogiem koniecznym realizacji przez Toyota Bielany Nowakowski Sp. z o.o.. usług na rzecz Klientów.

4.         Dane osobowe są przetwarzane oraz przechowywane  do czasu zakończenia świadczenia usług na rzecz Klienta w ramach działalności prowadzonej przez Administratora, nie krócej niż przez okres przechowywania wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku:

a)         realizacji umów zawieranych z Klientami w zakresie sprzedaży i serwisu – dane osobowe są przechowywane oraz w inny sposób przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, gdy Administrator jest do tego zobowiązany na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

b)         przetwarzania w celach marketingowych - dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia prowadzenia przez Administratora własnych działań marketingowych, nie dłużej niż przez okres 5 lat od ostatniego kontaktu lub do momentu wcześniejszego wycofania zgody.

 5.         Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest:

a)         umowa lub zlecenie realizacji usługi zawarte z Klientem, a także podjęcie działań bezpośrednio poprzedzających zawarcie umowy lub zlecenia realizacji, w tym przesłanie na żądanie Klienta informacji o ofercie handlowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b)         udzielona przez Klienta zgoda, w tym zgoda na otrzymywanie informacji marketingowej oraz informacji handlowej drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Przetwarzanie może odbywać się również na innej podstawie, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

6.         Podmioty współdziałające z Administratorem w zakresie świadczenia przez niego usług na rzecz Klientów również mogą być odbiorcami powierzonych danych osobowych,                             w szczególności w zakresie działalności posiadającej związek z realizacją umów sprzedaży                   i serwisu lub innych zamówionych przez Klienta produktów i usług. Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe, są zobowiązane do zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, gwarantujących ochronę powierzonych danych.

 

7.         Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, wraz z jednoczesnym prawem do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Macie także Państwo prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Odpowiednie żądanie mogą Państwo kierować na adres email: iod@toyotanowakowski.pl . Na wskazany adres email mogą Państwo również kierować wszelkie zapytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Toyota Wałbrzych Nowakowski Sp. z o.o.

8.         Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04. 2016 r., Ustawy z dnia 10.05. 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                       i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27.04. 2016 r.

9.         Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu email: iod@toyotanowakowski.pl .

 

 

 

5. Postanowienia końcowe

5.1. Regulamin Konkursu jest dostępny w biurze Organizatora, tj. w siedzibie Toyota Nowakowski Jelenia Góra, ul. Batalionów Chłopskich 1A, Jelenia Góra oraz w punkcie informacyjnym sklepu Leroy Merlin Jelenia Góra, a także na stronie internetowej www.ToyotaJeleniaGora.pl .

5.2. W wypadku wystąpienia w okresie trwania Konkursu siły wyższej mającej wpływ na przeprowadzenie Konkursu w sposób częściowy lub całkowity, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do częściowego lub całkowitego odwołania Konkursu. W takim wypadku Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu roszczenia, w tym odszkodowawcze, jednakże zachowują oni prawo do nagród wygranych w Konkursie do dnia odwołania Konkursu.

5.3. Uczestnikom nie przysługują roszczenia, w tym odszkodowawcze, z tytułu uzyskania w Konkursie wyników, których wartość mogła zostać spowodowana występującymi na Salonie czynnikami spowodowanymi przez osoby trzecie niezwiązane z Organizatorem.

5.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

5.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu po jego ogłoszeniu. Informacja o zmianie regulaminu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości w ten sam sposób, w jaki opublikowano regulamin.

5.6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z ważnych przyczyn oraz do zamknięcia konkursu bez wyłonienia laureatów i przyznania nagrody.

 

 

 

Zapoznałem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuję jego postanowienia.

 

 

 

 

………………………………                                              …………………………………………………………

     (imię i nazwisko)                                                                        (data i podpis)