Wideorozmowa z doradcą
Konfiguruj swoją Toyotę
Umów się na przegląd - jesteśmy otwarci

Szanowni Państwo,


w związku ze skierowaną przez firmę SOFTCOM Sp. z o.o., będącą usługodawcą pilotażowego Innowacyjnego Programu Serwisowego (IPS/Opiekun serwisowy), korespondencją, której odbiorcami byli nasi Klienci, korzystający z w/w Programu, pragniemy poinformować, że przesłane do Państwa przez firmę SOFTCOM Sp.zo.o. informacje były niezgodne z przyjętą przez Toyota Bielany Nowakowski Sp. z o.o. i Toyota Wałbrzych Nowakowski Sp. z o.o. Polityką Ochrony Danych Osobowych, i zostały przekazane w naszym imieniu bez naszej wiedzy i przyzwolenia. Podjęliśmy już stosowne kroki, zmierzające do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Dodatkowo zostali Państwo wprowadzeni w błąd, w zakresie informacji dotyczącej udostępniania danych telemetrycznych i informacji pozyskanych z szyny CANBUS pojazdu. Funkcjonalność ta nie była wykorzystywana w pojazdach Klientów korzystających z IPS.

Jeżeli byli Państwo odbiorcą korespondencji z firmy SOFTCOM Sp.zo.o. i chcieliby uzyskać dodatkowe informacje w tej sprawie, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem: iod@toyotanowakowski.pl lub na adres Toyota Bielany Nowakowski Sp.zo.o., ul. Czekoladowa 10, 55-040 Bielany Wrocławskie, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

Intencją niniejszej informacji jest ochrona Państwa danych osobowych, jak również rzetelne informowanie o sposobie ich przetwarzania.

Pełna informacja dotycząca naszej polityki ochrony danych osobowych dostępna jest pod adresem: www.toyotajeleniagora.pl/polityka-rodo

Z poważaniem,

Administrator Ochrony Danych

Toyota Bielany Nowakowski Sp.zo.o.

Toyota Wałbrzych Nowakowski Sp.zo.o.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
przez

Toyota Bielany Nowakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

 1. Toyota Bielany Nowakowski Sp. z o.o. z siedzibą: 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Czekoladowa 10, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000203687, NIP: 8842503208, REGON: 891527622 jest Administratorem danych osobowych zebranych w celu prowadzenia własnej bazy danych. W zakresie danych osobowych zbieranych na rzecz innych podmiotów Toyota Bielany Nowakowski Sp. z o.o. pełni funkcję Procesora, tj. podejmuje działania na zasadzie powierzenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

 2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji usług, które pozostają w zakresie działalności prowadzonej przez Toyota Bielany Nowakowski Sp. z o.o. siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ze szczególnym uwzględnieniem celu:

  1. realizacji umów zawieranych z Klientami w zakresie sprzedaży i serwisu oraz związanych z nimi praw wynikających z gwarancji;

  2. sporządzania i prezentacji ofert handlowych wraz z prowadzeniem działań marketingowych – w tym przedstawiania: ofert i informacji o usługach, ofert i informacji dotyczących modeli samochodów, części, akcesoriów oraz innych produktów i usług, przeprowadzania badań marketingowych oraz zbierania opinii na temat dotychczasowej współpracy, kierowania zapytań na temat usług i produktów, a także informacji o wydarzeniach i konkursach za pośrednictwem komunikacji e-mail, sms, o charakterze chatu oraz telefonicznej;

  3. wszelkiego rodzaju działalności związanej z wykonywaniem obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa.

 3. Dane osobowe podawane są przez Klientów dobrowolnie, jednak ich podanie jest wymogiem koniecznym realizacji przez Toyota Bielany Nowakowski Sp. z o.o.. usług na rzecz Klientów.

 4. Dane osobowe są przetwarzane oraz przechowywane do czasu zakończenia świadczenia usług na rzecz Klienta w ramach działalności prowadzonej przez Administratora, nie krócej niż przez okres przechowywania wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

  W przypadku:

  1. realizacji umów zawieranych z Klientami w zakresie sprzedaży i serwisu – dane osobowe są przechowywane oraz w inny sposób przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, gdy Administrator jest do tego zobowiązany na mocy obowiązujących przepisów prawa.

  2. przetwarzania w celach marketingowych - dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia prowadzenia przez Administratora własnych działań marketingowych, nie dłużej niż przez okres 5 lat od ostatniego kontaktu lub do momentu wcześniejszego wycofania zgody.

 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest:

  1. umowa lub zlecenie realizacji usługi zawarte z Klientem, a także podjęcie działań bezpośrednio poprzedzających zawarcie umowy lub zlecenia realizacji, w tym przesłanie na żądanie Klienta informacji o ofercie handlowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. udzielona przez Klienta zgoda, w tym zgoda na otrzymywanie informacji marketingowej oraz informacji handlowej drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 6. Przetwarzanie może odbywać się również na innej podstawie, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 7. Podmioty współdziałające z Administratorem w zakresie świadczenia przez niego usług na rzecz Klientów również mogą być odbiorcami powierzonych danych osobowych, w szczególności w zakresie działalności posiadającej związek z realizacją umów sprzedaży i serwisu lub innych zamówionych przez Klienta produktów i usług. Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe, są zobowiązane do zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, gwarantujących ochronę powierzonych danych.

 8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, wraz z jednoczesnym prawem do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Macie także Państwo prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Odpowiednie żądanie mogą Państwo kierować na adres email: iod@toyotanowakowski.pl. Na wskazany adres email mogą Państwo również kierować wszelkie zapytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Toyota Bielany Nowakowski Sp. z o.o.

 9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04. 2016 r., Ustawy z dnia 10.05. 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27.04. 2016 r.

 10. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu email: iod@toyotanowakowski.pl .